Prejsť na obsah
Nahrávanie...

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpno-predajnej zmluvy. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci:

- Spoločnosť Water Resources, s. r. o. so sídlom Kráľová nad Váhom 294, 925 91 Kráľová nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 45986819.

Ďalej len ako „Predávajúci“.


Kupujúci:

- Je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá uzatvára právny vzťah s predávajúcim, na základe odoslania objednávky predávajúcemu, čím potvrdzuje a súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami. Riadi s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

- Je právnická osoba (podnikateľ), ktorá uzatvára právny vzťah s predávajúcim, na základe odoslania objednávky predávajúcemu, čím potvrdzuje a súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami. Právny vzťah predávajúceho a kupujúceho (nepodnikateľa) sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ďalej len ako „Kupujúci“.

Úvodné ustanovenia, predmet plnenia

Kupujúci sa zaväzuje uzatvoriť s Predávajúcim túto kúpno-predajnú zmluvu (“Zmluva”) za účelom zabezpečenia dodávky tovaru, materiálu a služby, ktoré majú byť vykonané na základe osobitných písomných objednávok Kupujúceho.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov uvedených na internetovej stránke a informácie o dodacích podmienkach sú len orientačné. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho oznámené e-mailovou správou v lehote 3-5 pracovných dní (overenie dostupnosti tovaru).

Predmetom tejto Zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke Predávajúceho v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve dodať pre Kupujúceho na základe záväzných písomných objednávok Kupujúceho zaslaného elektronickou formou, telefonicky alebo SMS/MMS správou tovary, materiál a služby v zmysle všeobecných obchodných a dodacích podmienok Predávajúceho.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe s výnimkou zabezpečenia dodávky tovaru a v platobnom styku. Týka sa to mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla, čísla občianskeho preukazu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe na zabezpečenie dodávky tovaru a v platobnom styku.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo občianskeho preukazu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Uzatváranie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá a záväzná medzi Kupujúcim a Predávajúcim a to:

 1. formou e-mailovej správy zaslaného Kupujúcim Predávajúcemu,
 2. formou vložením tovaru do košíka, vyplnením požiadavky odberu, vyplnením kontaktných údajov, odoslaním objednávky Kupujúcim, to všetko prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho,
 3. formou telefonickej objednávky Kupujúceho,
 4. formou zaslaním SMS/MMS správy Kupujúceho Predávajúcemu.

Obsahom objednávky musí byť:

 • meno, priezvisko, obchodné meno – pokiaľ je,
 • adresa trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti
 • e-mail, telefónne číslo
 • predmetu plnenia, množstvo
 • miesto dodania (adresa)
 • zodpovednú kontaktnú osobu na prevzatie tovaru vrátane telefonického kontaktu.

Predávajúci je oprávnený upraviť cenu za dopravu (doručenie) ako celok na základe skutočne preukázanej vzdialenosti medzi odberným miestom Predávajúceho a miestom dodania určené Kupujúcim, resp. v dôsledku úpravy cien externých dodávateľov zabezpečujúcich dovoz tovaru, a to najneskôr v preddavkovej faktúre.

Záväzné potvrdenie akceptácie objednávky Kupujúceho bude vykonané Predávajúcim výlučne e-mailovou formou, kde Predávajúci písomne potvrdí dostupnosť tovaru a termín dodania požadovaného tovaru – „Potvrdenie objednávky“. Automatické oznámenie o prijatí objednávky do e-mailovej schránky Kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné „Potvrdenie objednávky“ bude potvrdené aj zaslaním zálohovej faktúry (predfaktúra), ktorá bude obsahovať názov tovaru, špecifikáciu, kód položky (katalógové číslo) – pokiaľ existuje, cenu tovaru, cenu služieb – pokiaľ budú objednané, kontaktné údaje o mieste dodania, fakturačné údaje, a iné dodacie podmienky (čas, spôsob, termín dodávky).

Práva a povinnosti Predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať tovary a služby, na základe Predávajúcim potvrdenej objednávky Kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Dodaný tovar musí spĺňať právne predpisy SR. Súčasťou dodávky tovaru jeho inštalácia nie je predmetom dodania Predávajúceho.

 • Predávajúci je oprávnený neúplnú, nepravdivú alebo neuhradenú objednávku stornovať.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny v celkovej výške bez zádržného vopred.
 • Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené použitím informácií z webových stránok tretích subjektov.

Tovar je zverejnený podľa katalógov a vzorkovníkov výrobcov a dodávateľov, ktoré sú informačného charakteru. Sú ilustračné a nezohľadňujú aktuálne stav, ale ponúkaný sortiment. Farebné odchýlky medzi zobrazením a skutočnosť sú približné, závisia vždy od individuálneho nastavenia monitoru. Technické parametre tovaru sú na internetovej stránke Predávajúceho nezáväzné. Kupujúci preto berie na vedomie, že informácie na stránke Predávajúceho sú prebrané od tretích subjektov a Predávajúci preto nezodpovedá za vecné, technické a iní parametre týchto tovarov.

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote uvedenom v potvrdenej objednávke najneskôr však do 30 dní po uplynutí doby.

Práva a povinnosti Kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený tovar vopred dohodnutom termíne, čas a miesto preberania je dohodnutý vopred s dopravcom Predávajúceho (pokiaľ boli tieto služby objednané),
 • zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, pričom za úhradu sa považuje pripísanie celej sumy na účet Predávajúceho,
 • prevzatie tovaru potvrdiť svojim podpisom v dodacom liste. Preberanie tovaru môže byť uskutočnené aj Kupujúcim poverenou osobou, ktorá musí byť uvedená v objednávke.
 • Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku, pokiaľ objednaný tovar nebol prevzatý. Bezplatné zrušenie je kupujúci povinný uskutočniť najneskôr deň nasledujúci po dni, kedy bol tovar objednaný, a to telefonicky alebo e-mailom na kontakty uvedené na stránke predávajúceho.

Dodacie podmienky

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho, je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bude Kupujúci písomne informovaný.

V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar vopred dohodnutom termíne a v čase (termín a čas je dohodnutý s dopravcom Predávajúceho), Predávajúci je oprávnený neprevzatím tovaru okamžite odstúpiť od kúpno-predajnej.

Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v potvrdenej objednávke, všetky náklady s tým súvisiace a vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v potvrdenej objednávke a skladné vo výške uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdenej objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je oprávnený poveriť splnomocnením tretiu osobu. Tento úkon však musí uviesť vopred, najneskôr v zaslanej objednávke.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď pri preberaní. V prípade, že zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Takýto tovar Kupujúci neprevezme. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť výmenu tovaru, resp. zľavu na tovar.

V prípade nedodania tovaru Predávajúcim, Kupujúci je oprávnený v lehote uvedenej v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho platbu za dodanie tovaru, materiálu a služieb vopred v plnej výške. Za úhradu sa považuje pripísanie celej sumy objednaného tovaru, materiálu a služby na účet Predávajúceho.

Pokiaľ je cena vyššia ako v objednávke, predávajúci je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. Kupujúci je následne na to oprávnený objednávku potvrdiť, alebo stornovať.

Platbu za objednaný tovar, materiál, alebo službu je možné vykonať:

 • Prevodným príkazom alebo vkladom na účet Predávajúceho, variabilný symbol je číslo (zálohovej) faktúry.
 • Platobnou kartou cez platobný terminál
 • V hotovosti na jednej z pobočiek alebo osobne Predávajúcemu pri doručovaní.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny sú platné pre kupujúceho okamihom potvrdenia objednávky a sú závislé od platných cien v okamihu prijatia objednávky.

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnej na preddavkovej faktúre. V prípad, že úhrada nebude v požadovanom termíne uhradená (za úhradu sa považuje zaplatenie celého záväzku), Predávajúci toto považuje za odstúpenie Kupujúceho od zmluvy a piatym dňom po termíne splatnosti preddavkovej faktúry kúpno-predajná zmluva zaniká.

Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a riadnym prevzatím tovaru.

Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru od dopravcu Predávajúceho, alebo v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

Reklamácia, záručné podmienky

Reklamácia sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim osobne na predajni alebo na internetovej stránke Predávajúceho.

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva zástupcovi Predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Predávajúcemu. Podobu formulára určí Predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke (dostupný na konci tejto kapitoly). Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie Predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva (obal, kópiu daňového dokladu, záručný list, a iné),

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,
 • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou Predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla Predávajúceho, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo výrobcovi, resp. určenej osobe). Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobený Kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, manipuláciou, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záručná doba je bežne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, potvrdenia dodacieho listu a úhrady celkovej ceny tovaru. Ako záručný list môže slúžiť aj faktúra. U elektrochemických sond, elektród a prístrojov s pevne zabudovanou elektródou, sondou alebo čidlom bez možnosti výmeny (testery, teplomery) je bežná záručná doba 6 mesiacov, ak nie je uvedené na obale a/alebo v návode na použitie inak. U chemikálií a zmesí chemikálií (reagenčné sady, kalibračné, uskladňovacie a čistiace roztoky) je záručná doba deklarovaná na obale ako exspiračná doba. Zasielané produkty majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 3 mesiace pred dátumom exspirácie, v prípade kratšej exspiračnej doby, ak tovar nie je vo výpredaji, má Kupujúci nárok na 50 % zľavu z predajnej ceny tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia tovaru Kupujúcim. Pokiaľ je táto lehota nedostatočná, je Predávajúci povinný upovedomiť Kupujúceho s určením lehoty konečného vybavenia. Po uplynutí dodatočnej lehoty je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať výmenu tovaru.

Kupujúci je povinný si tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu pri jeho prevzatí. Reklamácia z titulu mechanického poškodenia po prevzatí tovaru nebude akceptovaná.

Kupujúci je povinný pred prvým použitím tovaru preštudovať záručné podmienky, návod na použitie a riadiť sa nimi.

Ak sa preukáže, že reklamácia bola nedôvodná, predávajúci je oprávnený si účtovať manipulačný poplatok vo výške 10 EUR.

Ak je v záručnom liste uvedená servisné stredisko, kupujúci je povinný si uplatniť reklamáciu v tomto stredisku.

Reklamačný formulár

Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí Predávajúci a jeho vzor umiestni na vlastnej internetovej stránke (dostupný na konci tejto kapitoly).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa všeobecných obchodných podmienkach musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1 % z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú vo všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne – dodávka tovaru na objednávku, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Prechodné a záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, dňom zaslania objednávky akoukoľvek formou.

Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok. Písomná forma oznámenia zmeny je splnená uverejnením na internetovej stránke Predávajúceho.

Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Aktualizované dňa 1. 1. 2023